Tjänster

Verksamhetsområden

Produkter

Logga - Sorbtech vattenrening

Tjänster

Vilken typ av tjänster eller produkter som krävs för att rena förorenat vatten skiljer sig beroende på vattenkvaliteten, baserat på vad vattnet innehåller, och vilken kvalitet som krävs på vattnet vid utsläpp. Vatten som innehåller olja kräver andra filter än vatten som innehåller tungmetaller. Vatten som ska släppas ut i havet behöver annan typ av rening än dricksvatten. Genom ett besök hos er kan vi bedöma vad ni behöver för utrustning.


Våra reningsanläggningar är modulärt uppbyggda med standardprodukter, vilket ger möjlighet att bygga ut systemen vid behov. Vi båda säljer och hyr ut anläggningar, beroende på era behov!

Vår process - Från förorenat till rent!

Vattenreningsprocesser hos Sorbtech
Rening av dagvatten med oljeavskiljare och brunnsinsats

Dagvattenrening


  • Komplettera din oljeavskiljare med brunnsinsats för upptagning av tungmetaller
  • Hanterar restvatten i enlighet med det nya vattenvårdsdirektivet från 2015
  • Uthyrning i enlighet med era behov
Rening av processvatten för industri

Processvattenrening


  • Vi behandlar processvatten vid t.ex. grundvattensänkningar och vid entrepenad-byggen
  • I vårt system finns möjlighet att installera allt från oljefilter, till barkfilter
  • Flexibel leverans och service över hela Sverige
Miljökonsultation hos Sorbtech

Miljökonsultation


  • Vi undersöker, utreder, förebygger och avhjälper era vattenrelaterade problem
  • Vi kan genomföra en provtagning, analys och rekommendation i er hantering av vattenmiljön
  • Vi kan agera stöttning i era dispyter angående vattenmiljö

NYHETER


Nya installationer under 2018

Export av reningsverk


Bilder kommer inom kort!

 Datum 2018-01-17

Adress:


Sorbtech Solution AB

Bultgatan 38

S 442 40 Kungälv

Sweden+46 (0)723 23 83 71

info@sorbtech.se

UNDRAR DU NÅGOT?


Har du frågor om våra produkter & tjänster, eller en specifik fråga om er vattenrening? Hör av dig!

Copyright © All Rights Reserved